Vad betyder det att digitalisera?

Att digitalisera, vad betyder det för dig? Är det ännu mer IT? Innebär det att synliggöra ditt företag eller verksamhet på Facebook endast? Ser du i digitalisering ett större mönster där vårt samhälle mer övergripande påverkas? Eller ser du kanske att ditt företags affärsmodell radikalt förändras?

Digitalisering är ett relativt nytt begrepp som ännu inte är enhetligt definierat. Begreppet har mycket skiftande innebörd beroende på vem vi pratar med. Digitalisering ser för närvarande ut att omfamna det mesta som inbegriper en dator, internet eller digital informationsteknik. Vi uppfattar säkert också ”att digitalisera” väldigt olika om vi har en roll inom offentlig sektor eller näringslivet. Men även som privatperson och konsument kan nog våra uppfattningar skiljas åt. Kanske just för att digitalisera har blivit ett slentrianmässigt uttryckssätt inom många områden så har det fått en kraftfull horisontell effekt.

 

Historiken om att digitalisera

Begreppet digitalisering går att spåra bara ca 10 år tillbaka i tiden. Men, det vore dock missvisande att beskriva digitalisering som något nytt. Den första digitala datorn kom för ca 80 år sen och den första mikroprocessorn 1970. Internet har funnits i drygt 25 år och slog igenom på allvar i Sverige för 20 år sen. Det som tidigare ofta benämndes informationsteknologi och informationssamhälle har kommit att omfamnas av begreppet digitalisering. Med internet och sammankopplingen av datorer kom volymen, omfattningen och tillväxttakten av det digitala informationsinnehållet att förändras fundamentalt och medföra en effekt på vårt samhälle. Många menar att vi nu är mitt uppe i en ny industriell revolution.

Det finns flera paralleller till den revolution elektrifieringen innebar för runt 100 år sen, och samtidigt den fasta telefonin. De första elverk som sålde och distribuerade el kom i slutet av 1800-talet. Men först kring 1930-40-talet kom elektriska produkter i större skala in i våra hem. Restauranger och näringsliv/industri var först med att ta till sig och utnyttja el. Elnätet som då byggdes lokalt och nationellt hade liknande effekt som utbyggnad av fiber idag. Först när el/fiber är framdraget görs investering i ”produkter”, vilket driver och öppnar nya marknader och affärsmodeller. Inget elnät inga nya produkter som kylskåp och tvättmaskiner i varje hem. Inget fibernät ingen strömmad musik eller film. Den som då snabbt förstod att utnyttja elektrifieringens möjligheter kunde få en avsevärd konkurrensfördel eller skapa en framgångsrik marknad för helt nya produkter. Samma kan den göra idag som tänker utanför ramarna och förstår att utnyttja ”digitaliseringens möjligheter”.

Eftersom vi menar så olika med att digitalisera är det viktigt att fråga den vi pratar med vad denne menar med att digitalisera. För den ene kan det vara en hemsida, för den andra att transformera sitt företags hela sätt att göra affärer.

Digitalisering – definition av att digitalisera

Låt oss titta på en definition som finns på Wikipedia, och som i delar verkar vinner terräng:

”Att digitalisera är en delprocess i ett större teknologiskt förlopp: digitisering (konverteringen), digitaliseringen (processen) samt den digitala transformationen (effekten) som samlat påskyndar den globala samhällsomställningen.”

Digitisering är till exempel att konvertera dokument i ett pappersarkiv från dess analoga format till digitala filer. Enkelt kan dessa filer sägas vara nummerserier som kan tolkas av en dator. På liknande sätt kan bilder och ljud konverteras. Resultatet kan göras lätt åtkomligt för en bred publik via internet.

Den snabba förändringen av mediabranschen är exempel på processen digitalisering. På bara några år har försäljningen av musik gått från främst CD-skivor (i sig digitalt media) i butik till försäljning via musiktjänster över internet. Ökningen av internetkapacitet och utveckling av teknologi för att strömma musik (och film) är komponenter i denna process. Som resultat har musikbranschens affärsmodeller förändrats (transformerats). I våra hem ser vi samtidigt exempel på utvecklingen av sakernas internet (The Internet of Things), där till exempel dator, mediaspelare, TV och musikanläggning sammankopplas via hemmets trådlösa nätverk för att utbyta musik, film eller foto.

Andra branscher som starkt påverkats av konverteringen från papper till digitalt media är sjukvård och bank och finans. Inom sjukvård hanteras till exempel patientjournaler digitalt. Här ställs höga krav på informationssäkerhet.

Att digitalisera betyder inte att använda mer IT för att möjliggöra och ta vara på digital teknik och data. Detta har varit en tidig definition som ersatts av ovanstående perspektiv som alltså kopplas till genomgripande förändringar i samhället, företagens affärsmodeller, organisations- och verksamhetsutveckling.

Den digitala transformationen är den samlade effekt digitaliseringen har på främst övergripande samhällsnivå. Man kan säga att digitisering har möjliggjort processen digitalisering som på bara ett par år har medfört en påtaglig transformering, till exempel av affärsmodeller inom näringsliv.

Utveckling av digitalisering

På ett övergripande plan skapas förutsättningar för att digitalisera, men även regleringar, på politisk nivå. Europeiska kommissionen presenterade år 2010 en Digital Agenda för Europa och Sveriges regering har presenterat IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. Regeringens digitala agenda syftar till att samordna regeringens insatser och åtgärder på IT-området. Det IT-politiska målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.

Den digitala agendan för Sverige tar användarens perspektiv och pekar ut behov av insatser inom fyra strategiska områden: ”lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur samt IT:s roll för samhällsutvecklingen”. Vi ser effekter av detta i form av utbyggnad av landets fibernät, tjänster för att deklarera via internet eller mobilapplikation, ökat antal utbildningsprogram på universitet och högskolor inom IT, med mera.

Svenskt näringsliv gynnas på sikt av kapacitet i utbyggt fibernät, tillgång på högutbildad IT-kompetens, lösningar för e-legitimation inom till exempel bank, handel och så vidare.

Även landsting och kommuner spelar en motsvarande roll för den samhälleliga utvecklingen. Med digitalt stöd kan kommunerna göra bättre upphandlingar av digitala tjänster, och samtidigt styra/påverka standardiseringen av dessa. Ett ökat samarbete mellan landstingen vid upphandling av nya vårdsystem, som då kan bli mer interoperabla, och e-tjänster, gynnar också en samhällelig utveckling och medför effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Därför är en högre grad av digital samordning mellan kommuner och landsting av mycket positiv effekt för oss medborgare.

Att digitalisera – en nödvändighet

För företag och näringsliv kan digitalisering snabbt förändra spelplanen. Som vi sett inom till exempel musikbranschen, kan distributionskanaler och försäljning snabbt förändras till förmån för nya företag eller till de företag som snabbt fångar förändringen och ställer om till nya tjänster, som samtidigt kan göras globalt tillgängliga. Ett idag framgångsrikt företag, som inte snabbt tar till sig en förändring, kan hamna hopplöst på efterkälken. Inom företagen är det extremt viktigt att se digitaliseringsprocessen, inte bara som att ta till sig digital teknik, utan snarare att inom företaget främst förändra sättet att tänka och hur det leds. Detta kräver ledarskap som utmanar människor, får dem att omvärdera dagens regler och modeller, med andra ord skapar förändringsbenägenhet för att snabbt kunna ta till sig ”digitaliseringens möjligheter” och ställa om till morgondagens företagande.

Vi kommer i fler artiklar på vår hemsida att närmare beskriva vad digitalisering innebär inom näringsliv respektive landsting och kommuner. I väntan på att dessa publiceras läs vår artikel Digitalisering i företag – innovation och förändringsledning.