Vad innebär det att vara chef? Vad innebär det att leda? Är chefskap och ledarskap samma sak? Dessa frågor är några av många när det kommer till ledarskap. Få vet skillnaden mellan begreppen och många tror att de är en ledare bara för att de är chefer. Så, vad är då ledarskap?

Vad är ledarskap?

Definitionerna varierar alltjämt. Ledarskap kan handla om att ha inflytande över andra och på så sätt uppnå organisatoriska mål. Det kan även handla om att kommunicera visioner, inspirera medarbetare att följa och identifiera sig med ledaren. Ledarskap benämns ofta i anknytning med ord som förändring, kollektivet, asymmetriska relationer och frivillighet. Det handlar sällan om bevarande, individen, tvång och jämbördighet.

Karaktärsdrag inom ledarskap

Ofta motsäger önskvärda egenskaper varandra hos en ledare som till exempel att vara både konsekvent och flexibel, att vara visionär men samtidigt vara jordnära. Bra ledare brukar även beskrivas med följande egenskaper:

 • Ödmjuk
 • Trovärdig
 • Extrovert
 • Målorienterad
 • Ansvarstagande
 • Positiv

Enligt allmän generalisering ska en bra ledare även ha ett driv, vara karismatisk och ha hög social kompetens. Men alla beskrivningar är inte positiva. En mer negativ sådan är vanligtvis att ledaren är befängd, självupptagen, okänslig och har mindervärdeskomplex.

Stilar inom ledarskap

Ledarskap kan analyseras utifrån två aspekter vilka är relations- och uppdragsorienterad. Orienteringen beror främst på medarbetarnas kompetens och engagemang. Hög kompetens hos medarbetaren kräver lägre uppdragsorienterad ledarskap och omvänt vid låg kompetens. Vid högt engagemang krävs lägre relationsorienterat ledarskap och omvänt vid lågt engagemang. Dessa olika kombinationer av orientering mynnar sedan ut i olika ledarskapsstilar enligt följande:

 • Pådrivande (Fokus på snabba resultat)
 • Coachande (Fokus på att lära)
 • Empatisk (Fokus på medarbetares känslor)
 • Demokratisk (Fokus på enighet)
 • Auktoritativ (Fokus på frivillig underkastelse)
 • Auktoritär (Fokus på tvingande)

Det är inte ovanligt att en ledare skiftar stil vid olika situationer. Till exempel om en kris uppstår så kan en auktoritär ledarstil vara nödvändig. Men överlag kan man säg att en ledare tenderar att hålla sig till en stil, oavsett om det är ett medvetet eller omedvetet val av personen.

Man måste även ha i åtanke att ens ledarskapsstil kontinuerligt påverkar organisationskulturen. Om kulturer i organisationer går det att läsa om i ett tidigare inlägg Organisationskultur – Att skapa och förändra.

Vad är chefskap?

Likt definitionerna av ledarskap är definitionerna av chefskap inte enhetliga heller. Men sammanfattningsvis handlar chefskap om att förvalta en organisation, att driva och styra. Det inkluderar främst följande områden:

 • Planera
 • Organisera
 • Koordinera
 • Kontrollera
 • Ge order

Men förutom arbetsområden tillhörande chefer så har de även olika roller att ta hänsyn till. Dessa är interpersonella-, informations- och beslutsroller. En chef ska ha interpersonella roller som att vara galjonsfigur, ledare och nätverkare. (Ledare betyder i detta fall att leda och fördela arbetet samt sköta HRM.) En chef ska även ha informationsroller vilket innebär att vara talesman, informationsspridare och vara monitor (söka och motta information). Slutligen ska en chef även ha beslutsroller i form av att vara förhandlare, resursfördelare, störningshanterare och entreprenör.

Alla dessa roller skapar en komplexitet i chefskapet. Det finns många olika intressenter att förhålla sig till vilket leder till att många intressen konkurrerar med varandra. Till exempel sätts ofta mål på både kort och lång sikt som i praktiken står i konflikt med varandra. 

Ledarskap vs. chefskap

Utifrån definitionerna är chefskap inte synonym med ledarskap. Att vara en ledare innebär inte att man är en chef. Att vara en chef innebär inte att man är en ledare. Men vad är då skillnaden mellan chefskap och ledarskap eftersom båda innebär att man ledsagar medarbetare? Till en början, utesluter inte den ena den andra. Det gäller snarare att hitta en balans mellan båda sett till ens roll i organisationen.

Chefskap kommer ofta per automatik till följd av att en person har en viss titel utifrån organisationens hierarkiska indelning. Men ledarskap är snarare något som kommer naturligt via en persons karaktär och egenskaper. Detta innebär att en person inte tvunget behöver ha en chefstitel för att vara en ledare. Inte heller behöver en chef vara en ledare för att personen innehar titeln chef.

Det är vanligt att en chefs arbetsuppgifter är kopplade till chefskapet och att de är av konkret och mätbar karaktär. Det är dock mindre vanligt att en chefs arbetsuppgifter är kopplade till ledarskapet. Dessa uppgifter är vanligtvis inte konkreta eller ens inkluderade. Skillnaderna grundar sig i begreppens definitioner och innebörder. En anledning till diskrepansen är att chefskap bygger på vad man kan tematisera som hårda värden medan ledarskap snarare bygger på mjuka värden.

De hårda värdena är titeln och den medföljande hierarkin, att driva och styra en organisation, medan de mjuka värdena snarare är relationerna till medarbetarna vilket bygger på personens egenskaper och karaktär. En ledare motiverar medarbetare, håller sig synlig och engagerar sig i deras känslor medan en chef snarare ser till att medarbetarna gör som de ska och är mindre engagerad i relationen med dem.

Om du vill veta mer om ledarskap eller chefskap så kontakta oss. Vi på Envida svarar gärna på era frågor och diskuterar förändringsmöjligheter.