Att arbeta i kluster i form av strategiska samarbeten och partnerskap blir allt vanligare och viktigare när marknaden tätnar för många företag. Kluster är ofta en förutsättning för att kunna ta sig in på nya geografiska områden eller i nya branscher, men ändå så misslyckas majoriteten av strategiska samarbeten. Men vad är kluster, varför är det en viktig strategi och hur ska man göra för att lyckas med strategiska samarbeten? 

Vad är strategiska samarbeten – kluster?

Kluster är en sammansättning av verksamheter som enas om att ingå ett strategiskt samarbete mot ett ändamålsenligt syfte. Inblandade aktörer kan dock ha egna agendor och olika anledningar till att ingå i ett kluster, men det är viktigt att klustrets verksamhet enbart fokuserar på det överenskomna syftet för det strategiska samarbetet. 

Begreppet kluster är ofta associerat med strategiska samarbeten med geografiskt närliggande verksamheter. Det är på grund av korta avstånd, samma språk och andra aspekter som förknippas med att befinna sig inom ett och samma geografiskt område. Men kluster kan även karaktäriseras av andra aspekter så som bransch- eller kompetensnärliggande områden. Det finns därav många olika anledningar till att ingå strategiska samarbeten, samt att det finns många olika användningsområden för det. 

Nivåer av strategiska samarbeten

Kluster kan utformas på många olika sätt, inte minst utifrån graden av samarbete som kan variera stort. Det finns främst fem olika nivåer man bör känna till vilka är följande: förvärv och sammanslagningar, delägarskap, joint venture, formellt- och informellt samarbete. Den första respektive andra nämnda nivåerna är dock snarare fusioner (uppköp av någon grad) än samarbeten och det kan därmed diskuteras huruvida de hör hemma i ämnet kluster. 

De nivåer som däremot obestridligen ingår i ämnet är joint venture, formellt- och informellt samarbete. Dessa är rena samarbetsformer i de flesta fall. Joint venture innebär i för sig att man skapar att samriskföretag mellan olika aktör. Men dessa aktörer är dock (oftast) helt oberoende och självständiga från varandra. 

I många fall så ökar nivån på samarbetet allt eftersom. Det är exempelvis sällan att aktörer skapar ett joint venture direkt, utan det börjar oftast med formella- eller informella samarbeten. Då strategiska samarbeten mellan aktörer bygger på mänskliga relationer och tilliten däremellan så utvecklas det företagsmässiga förhållandet under en längre tid.

Effekt av kluster

Det finns näst intill oändligt med olika användningsområden för strategiska samarbeten i form av kluster. Detta gör att fördelarna som följer av ett kluster kan te sig högst olika, men nedan nämns de vanligaste:  

 • Ökad kostnadseffektivitet 
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Riskminimering
 • Större nätverk 
 • Fler kunder 
 • Varumärkeslegitimitet 
 • Informationsutbyte 
 • Förbigå juridiska hinder
 • Ökad innovation 
 • Tillgång till annan teknologi

Utefter klustrets ändamålsenliga syfte kan effektmålen vara högst olika. Därav kan motiven för att ingå strategiska samarbeten se olika ut. Det finns dock två dimensioner som allmängiltigt karaktäriserar bakgrunden till varför ett kluster uppstår och vidare dess effekt ett företag är ute efter.

Den första dimensionen berör huruvida ett kluster bygger på en organisations kärnverksamhet eller inte. Den strategiska betydelsen av och engagemanget i klustret kan skilja sig stort. Det är beroende på om klustret är kopplat till en organisations kärnverksamhet eller om det har ett mer perifert fokus. Den andra dimensionen baseras på aktörens position på marknaden. Beroende på om aktören är ledande/framträdande inom sin bransch eller inte har stor betydelse.

Dimensionerna avslöjar därmed den strategiska betydelsen och motiven för att ingå strategiska samarbeten. Exempelvis att en ledande aktör vill försvara sin position på marknaden där man har sin kärnverksamhet eller att en aktör som inte är framträdande inom sin bransch vill satsa på en bättre resurstillgång via strategiska samarbeten för att stärka sin position. Nämnda exemplen visar på hur dimensionerna kan avslöja den önskade strategiska betydelsen och därav önskade effekten av kluster.

 Hur du lyckas med strategiska samarbeten

För att lyckas med kluster och få till gynnsamma samarbeten och uppnått effektmål så är det främst fyra komponenter att ta hänsyn till. Dessa är framtagna av Brouthers, Brouthers och Wilkinson och är följande:

 • Kompletterande egenskaper
 • Kulturer kapabla att samarbeta
 • Kompatibla, gemensamma mål
 • Likvärdig, medveten risknivå

Komponenterna är faktorer som kan ses som ingredienserna för framgångsrika strategiska samarbeten. Kluster består som sagt av aktörer som i sin tur består av människor. Som i alla relationer finns det många olika aspekter som spelar in vid samarbeten, men de fyra komponenterna tematiserar de viktigaste.

Kompletterande egenskaper

Att ha kompletterande egenskaper är essentiellt för att alla aktörer ska uppleva en win-win-situation. Man kan exempelvis komplettera varandra i form av kompetens, bransch eller geografiskt kopplade aspekter. Precis som de allmänna associationerna, nämnt i samband med definitionen av strategiska samarbeten/kluster, så är det en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete att aktörerna har kompletterande egenskaper.

Kulturer kapabla att samarbeta

Nästa komponent för ett framgångsrikt kluster är att det finns kulturer kapabla att samarbeta. Komponenten innehåller två sidor av en kultur. Först och främst innebär det precis som det låter, att kulturerna är toleranta och öppensinnade och därmed accepterar samarbete med en annan verksamhet med en organisationskultur som troligtvis skiljer sig åt. Men det innebär också att kulturerna är tillräckligt lika gällande värderingar och värden för att ens kunna samarbeta.

Kompatibla, gemensamma mål

Kompatibla, gemensamma mål har redan avhandlats i definitionen, då detta förutom att vara en framgångsfaktor faktiskt är en del av definitionen av ett kluster. Dock är det många konstellationer som misslyckas just på grund av att de inte sätter upp tydliga gemensamma mål. Därav är denna kompetent lika viktig som den är en självklarhet inom strategiska samarbeten.

Likvärdig, medveten risknivå

Slutligen är en likvärdig, medveten risknivå viktigt mellan inblandade aktörer. Asymmetrisk riskpreferens mellan aktörerna är ofta lika med konflikt och irritation. Det är även här viktigt med tydlighet och transparens.

Vill du veta mer om strategiska samarbeten så kan du läsa om vår tjänst Kluster eller så kan du kontakta oss direkt för tips eller mer konkret hjälp.